Muay Thai Tips

Kru Kostas Theodolou presents tips and techniques on Muay Thai!

Muay Thai tips on clinching (technique 2)

Muay Thai tips on clinching (technique 1)